Γνώμες και Εκθέσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα γνωμοδοτικά κείμενα που έχει εκδώσει η Επιτροπή (Γνώμες και Συστάσεις) καθώς και τις συνοδευτικές Εκθέσεις τεκμηρίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών.

Εφαρμογή της Nομοθεσίας για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

11-12-2018

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασχολήθηκε με το ζήτημα της οριοθέτησης της αρμοδιότητας των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ), που πρόσφατα συστάθηκαν με νόμο σε όλους τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Το ζήτημα προέκυψε καθώς έλεγχο δεοντολογίας της έρευνας ασκούν και άλλα όργανα, που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τομείς (κλινικές δοκιμές, έρευνα σε αναπαραγωγικό υλικό, έρευνα σε ζώα εργαστηρίου).

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας των ΕΗΔΕ με τα όργανα αυτά, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα γραφειοκρατικών εμπλοκών στην έρευνα και να μην αποδυναμωθεί ο έλεγχος δεοντολογίας, ως θεσμός σύμφυτος με την ορθή ερευνητική πρακτική.

Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης ζώων εργαστηρίου, με τη Σύσταση αυτή συντάσσεται και η Εθνική Επιτροπή για την Ευζωία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς, αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

 

Σύσταση

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες