Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία (εθνική και υπερεθνική) που εφαρμόζεται για διάφορα θέματα που άπτονται της Βιοηθικής και της Τεχνοηθικής.

Μεταχείριση Ζώων (γενικά)

Για τη μεταχείριση των ζώων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο ν. 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και ο νόμος 3937/2011, για την προστασία της βιοποικιλότηττας, που τον τροποποιεί σε πολλά σημεία. Παράλληλα ισχύει το π.δ. 67/1981, σχετικά με την προστασία της πανίδας, ενώ παράλληλα ο ν. 4039/2012 περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Επιπλέον, η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ζώων συντροφιάς, με τον ν. 2017/1992, καθώς και τις Συμβάσεις για την προστασία τψν ζώων στις εκτροφές και την προστασία των προς σφαγή ζώων με τον ν. 1444/1984. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η Σύμβαση της Βέρνης, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 1335/1983.

 Αναφορά πρέπει να γίνει τέλος στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 97/62/ΕΚ για τα οικοσυστήματα, με τις οποίες εξασφαλίζεται έμμεση προστασία και της τοπικής πανίδας, όπως και στον Κανονισμό 338/97 ο οποίος ενσωματώνει τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών προς εξαφάνιση άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES).

 

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες