Βαρβάκειο Γυμνάσιο

22-02-2018
Θέμα: “ΓΤΟ και κατανάλωσηκαι ΓΤΟ και περιβάλλον”
Εισηγήτρια:
Δρ. Βασιλική Μολλάκη, Επιστημονική Συνεργάτις ΕΕΒ
Συμμετοχή: 15 μαθητές
Τόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακή σύνδεση Skype