Ιατρική Ποινική Ευθύνη: Γενικές έννοιες και Ειδικά ζητήματα

Ιατρική Ποινική Ευθύνη: Γενικές έννοιες και Ειδικά ζητήματα. Α.Λιούρδη, Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη 2014, σελ. 254

Η συγκεκριμένη μονογραφία της επίκουρης καθηγήτριας του τομέα ποινικών επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών κυρίας Άγκυ Λιούρδη θίγει ορισμένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στον χώρο της ιατρικής ποινικής ευθύνης. Πρέπει να τονιστεί ότι η εξέταση των εν λόγω ζητημάτων γίνεται υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου σε συγκερασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Στο συγκεκριμένο νομικό εγχειρίδιο ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εισαγωγή ενός «γενικού μέρους» στο ιατρικό ποινικό δίκαιο και η οριοθέτηση από επιστημονικής άποψης της έκτασης της ιατρικής ποινικής ευθύνης. Μέσα από μία εκτενή ιστορική αναδρομή προκύπτει ότι από τον 18ο αιώνα π.Χ. στα αρχαία δίκαια εμφανίζεται ως έννοια η ιατρική ευθύνη με απότοκο τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων. Μείζονος σημασίας κρίνεται η διάκριση των ιατρικών πράξεων σε strictoκαι latosensu,δεδομένου ότι το εγχειρίδιο αυτό εμβαθύνει στις ιατρικές πράξεις strictο sensu. Ιατρικές πράξεις latosensuθεωρούνται η διάγνωση, η ιατρική συμβουλή, η συνταγογράφηση και η θεραπευτική έρευνα. Επιπρόσθετα, πέρα από τη στοιχειοθέτηση των ιατρικών πράξεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χαρακτηρισμός του νομικού σφάλματος ως ποινικώς ενδιαφέροντος ή αδιάφορου. Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ιατρική επιστήμη διακρίνεται σε υποθετική και εικαζόμενη. Επιπλέον, περαιτέρω ζητήματα που αναπτύσσονται είναι αυτά της ποινικής ευθύνης του ειδικευόμενου γιατρού, η ευθύνη του γιατρού απέναντι στους οροθετικούς ασθενείς, η ιατρική ποινική ευθύνη που επωμίζονται οι γυναικολόγοι και οι μαίες, η επείγουσα ιατρική και εντατικολογία, καθώς και η ιατρική των καταστροφών. Ως ιατρική των καταστροφών ορίζεται το τμήμα της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την αναγνώριση κα ιατρική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με πολυάριθμα θύματα μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς μαζικές καταστροφές.

 

Θεοδώρα Μπάρδη- Stagiaire ΕΕΒ

 

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

 Ιατρικός Τουρισμός

Γνώμη

Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates