[22-11-2017] Τέξας: Αυστηροποίηση του πλαισίου για τις εντολές μη ανάνηψης ασθενούς

Στο Τέξας υπάρχει εκ του νόμου μια δυνατότητα για τους ασθενείς να επιλέγουν σε περίπτωση που πάθουν καρδιακή ανακοπή αν θα επιχειρηθεί ή όχι ανάνηψή τους.

Η επιλογή τους αυτή εκδηλώνεται με την υπογραφή μιας προκαταρκτικής εντολής από το τελικό στάδιο της ζωής για μη επαναφορά τους (στο εξής: εντολή ΓΜΕ [DNR orders]). Σε πολλά κράτη των ΗΠΑ υφίσταται η δυνατότητα πραγματοποίησης αίτησης από τον ασθενή – ή τον ιατρικό του πληρεξούσιο ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη, αν είναι ανίκανος για δικαιοπραξία –, η οποία μετά από έγκριση της Αρχής Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης θα συμπεριληφθεί στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Η εντολή ΓΜΕ υπογράφεται από τον ιατρό – ή από επαγγελματία νοσοκόμο ή βοηθό ιατρού υπό την επίβλεψη ιατρού – και ασθενούς ή ιατρικού συμπαραστάτη που θα ευθύνεται για την υγειονομική περίθαλψη του ασθενούς.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την εν λόγω εντολή ήταν σε περιπτώσεις που ο ασθενής βρισκόταν σε επιβαρυντική κατάσταση για την υγεία του με κίνδυνο θανάτου και οι γιατροί δεν διέθεταν ένα έγγραφο με εντολή ΓΜΕ. Τότε εικάζοντας συναίνεση του ασθενούς εταικμαίρετο συναίνεσή του, πράγμα που ίσως να αποδιδόταν στην τάση της πλειονότητας των βαριά άρρωστων να καταφεύγουν στην εντολή αυτή. Από το νόμο του Τέξας η ανυπαρξία εντολής ΓΜΕ από τον ασθενή για το τελικό στάδιο της ζωής του δεν ρυθμιζόταν, οπότε με το κενό αυτό οι γιατροί μπορούσαν να δρουν τεκμαίροντας αυθαίρετα συναίνεση στην κατ’ ουσίαν παθητική ευθανασία του ασθενούς, με στόχο αποφυγής των βαρών για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τα νοσοκομεία, καθώς και την προστασία του δικαιώματος του ασθενούς να λαμβάνει προκαταρκτικές αποφάσεις για το τέλος της ζωής του.

Ας σημειωθεί πως το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο περιόριζε το δικαίωμα στη γνώση για την επιλογή του ασθενούς να καταρτίσει εντολή ΓΜΕ αποκλειστικά στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τον ασθενή και τον ιατρό, ή τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να τους υποκαταστήσουν στη σύμβαση, πράγμα που επέτρεπε την απόρριψη άρνησης συγγενούς του ασθενή για πραγματοποίηση εντολής ΓΜΕ, ακόμα και στο ύστατο στάδιο. Αυτό άλλαξε ριζικά με το νέο νόμο με την αύξηση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή εντολής ΓΜΕ. Ειδικά στο ζήτημα της γνώσης, με γνώμονα την εξάλειψη του ελαττώματος για την αυθαίρετα τεκμαιρόμενη συναίνεση του ασθενούς, τα πρόσωπα που απαιτούνται για την εντολή ΓΜΕ είναι πέραν του ασθενούς και του γιατρού και δύο μάρτυρες, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνεται υπάλληλος νοσοκομείου που εμπλέκεται με υποθέσεις περί περίθαλψης ασθενούς. Για ασθενή δικαιοπρακτικά ανίκανο η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιατρικό του πληρεξούσιο ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Στο ζήτημα της ενημέρωσης και τρίτων προσώπων – εκτός από τους μάρτυρες κατά την υπογραφή της σύμβασης – υποχρέωση γνώσης κατάρτισης εντολής ΓΜΕ θα υπάρχει και για την οικογένεια του ασθενούς πριν και μετά την υπογραφή της. Πρακτικά αυτό θα σημαίνει πως αν ακόμα και λίγο πριν την πραγματοποίηση της εντολής εμφανισθεί κάποιο πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς που θα επικαλεσθεί άγνοια κατάρτισης εντολής ΓΜΕ, τότε αυτοδίκαια η εντολή θα ακυρώνεται. Παράλληλα με την ακυρότητα της εντολής, συστήνεται βάσει της νέας νομοθεσίας και πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του συμβουλίου αδειοδότησης όταν αυτό εκδίδει μια εντολή που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος νόμου. Οπότε αν έχει παραλείψει το συμβούλιο να ενημερώσει, θα φέρει εκείνο την ευθύνη με την εντολή που εξέδωσε να μην παράγει έννομα αποτελέσματα.

Αναφορικά με τη συναίνεση του ασθενούς, αν ο τελευταίος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ο δικαστικός συμπαραστάτης του έχει βάσει του νέου νόμου την εξουσία ανάκλησης της συναίνεσης προφορικά ή γραπτά, πράγμα αντίθετο με το προϊσχύον καθεστώς, όπου η συναίνεση του ασθενούς λειτουργούσε για το δικαστικό συμπαραστάτη ως κατευθυντήρια γραμμή δράσης. Σχετικά με την ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ νοσοκομείου και ασθενούς , όπου το μεν πρώτο θεωρεί ότι μια τέτοια εντολή είναι αντίθετη με το συμφέρον του ασθενούς (και αντιστρόφως), τότε ο ασθενής θα μεταφέρεται σε άλλο νοσοκομείο.

Το βασικότερο σημείο της νέας νομοθεσίας για τις εντολές ΓΜΕ ασθενούς είναι η ποινικοποίηση προηγούμενων ενεργειών, των οποίων η μη νομοθετική πρόβλεψή τους επέτρεπε στους παρόχους υγείας να δρουν αυτόκλητα. Έτσι, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και/ή χρηματικό πρόστιμο τιμωρούνται από 1η Απρίλη του 2018 καθένα από τα ακόλουθα αδικήματα. Αρχικά ο νέος νόμος θεωρεί παράνομη τη δράση ενός προσώπου που με πρόθεση («σκοπίμως») αποσιωπά ή αποκρύπτει την προσωπική γνώση της ανάκλησης από άλλο πρόσωπο που έχει υπογράψει μια εντολή ΓΜΕ. Πρόθεση («σκοπιμότητα») υπάρχει όταν το πρόσωπο που εμποδίζει τη γνώση της ανάκλησης «σκοπίμως κρύβει, ακυρώνει, πραγματοποιεί ή παραποιεί την εντολή ΓΜΕ του άλλου». Το πρόσωπου που εμποδίζει τη μετάδοση της γνώσης μπορεί να είναι και πάροχος υγειονομικής περίθαλψης.

Για τα δεδομένα των ΗΠΑ κάθε άλλο παρά θετικής αποδοχής θα μπορούσε να τύχει το νέο αυτό πλαίσιο. Οι πολέμιοί του το χαρακτήρισαν «συντηρητικό», αποδίδοντας τον χαρακτήρα αυτόν στη σύσταση της Ειδικής Συνόδου που το συνέταξε. Στο όνομα της υπεράσπισης του δικαιώματος επιλογής στο θάνατο ο Ιατρικός Σύνδεσμος του Τέξας πρόταξε την καλοπιστία του ιατρού για την υπογραφή ή τη διενέργεια μιας εντολής ΓΜΕ προς την προστασία της βούλησης του ασθενούς, ενιστάμενος στο νέο νόμο.

 

Πηγή: Bioethics.net

Μαρία - Φανουρία Παπαντωνάκη - Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

 Ιατρικός Τουρισμός

Γνώμη

Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates